Moet bij de beoordeling van een redelijke termijn voor bestuursrechtelijke procedures ook de prejudiciële procedure voor het Hof worden meegenomen?

Versie februari 2014

Vraag

De redelijke termijn voor bestuursrechtelijke procedures is bepaald op vier jaar. Als gemeente zijn wij vaak partij in bestuursrechtelijke procedures die doorlopen tot de Raad van State en waarin soms ook prejudiciële vragen bij het Europese Hof worden gesteld. Moet de duur van de prejudiciële procedure bij het Europese Hof van Justitie ook in beschouwing worden genomen bij deze vier jaar?

Antwoord

Nee. Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat vier jaar een redelijke termijn is voor bestuursrechtelijke procedures, maar dat de prejudiciële procedure daarbij buiten beschouwing wordt gelaten.

Toelichting

Op 29 januari 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in enkele schadevergoedingsprocedures tegen de Staat, de minster en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De redelijke termijn die als uitgangspunt geldt voor de afdoening van bestuursrechtelijke geschillen die bestaan uit een bezwaarprocedure en twee rechterlijke instanties, is uniform bepaald op vier jaar.

Bezwaarfase

Voor de bezwaarfase bij het bestuursorgaan wordt daarbij uitgegaan van een half jaar, voor de procedure bij de rechtbank van anderhalf jaar. Met deze uitspraak sluit de Raad van State aan bij de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad.

Prejudiciële procedure buiten beschouwing laten

Bij het beoordelen van een overschrijding van de redelijke termijn in de nationale procedure wordt de duur van een prejudiciële procedure bij het Hof van Justitie in Luxemburg buiten beschouwing gelaten. Dit geldt zowel in zaken waarin prejudiciële vragen zijn gesteld als in andere zaken die in verband daarmee door de rechter zijn aangehouden. In het laatste geval moet de aanhouding dan wel ‘redelijk’ zijn.

Periode

Is dat het geval? Dan dient de periode, gelegen tussen het moment waarop de rechter partijen schriftelijk in kennis heeft gesteld van zijn beslissing tot aanhouding en de openbaarmaking van de prejudiciële beslissing door het Hof van Justitie, in beginsel buiten beschouwing te worden gelaten bij de beoordeling of de redelijke termijn is overschreden.

Meer informatie:

Nieuwsbericht ECER, ‘Uniforme redelijke termijn in bestuursrechtelijke procedures is vier jaar’, 29 januari 2014
Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, 201302106/1/A2, 29 januari 2014
Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal

 

Reacties en disclaimer:

Van de informatie in dit document mag onbeperkt gebruik worden gemaakt, mits de bron wordt vermeld. Opmerkingen over de inhoud en suggesties voor aanvullingen zijn van harte welkom op info@europadecentraal.nl. Aan dit document is de grootst mogelijke zorg besteed, maar Europa decentraal kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke vervolgschade door het gebruik ervan.

Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid en hun positie hierin. Decentrale overheden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. Zij moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als nationale wet- en regelgeving.

Inleiding Europees recht en beleid

Onder Inleiding Europees recht en beleid vindt u meer informatie over de algemene werking en de totstandkoming van Europees recht en beleid voor decentrale overheden.

Europabewustzijn

Decentrale overheden dienen Europabewust om te gaan met het Europees recht en beleid. Hierbij wordt gedoeld op het zelfstandig benutten van kansen die Europa biedt.

Instellingen en organisaties

In het gedeelte instellingen en organisaties worden de verschillende organisaties en instellingen besproken die zich bezig houden met het maken en uitvoeren van Europees recht.

Financiële aspecten EU

Hoewel niet altijd gerelateerd aan Europeesrechtelijke vragen, hebben decentrale overheden toch behoefte aan informatie over hoe de financiële huishouding binnen Europa doorwerkt op decentraal niveau. Meer informatie hierover zie Financiële aspecten EU.

Europees recht en beleid decentraal

Nieuws


Europees recht en beleid decentraal

Praktijkvragen


Europees recht en beleid decentraal

Publicaties


Europees recht en beleid decentraal

Beleid


Europees recht en beleid decentraal

Jurisprudentie


Europees recht en beleid decentraal

Wet- en regelgeving


Europees recht en beleid decentraal

Procedures


Europees recht en beleid decentraal

Praktijk