Grensoverschrijdende samenwerking

Nederland beschikt over een groot grensgebied: zeven van de twaalf provincies grenzen aan het buitenland. Al meer dan 50 jaar wordt gewerkt aan het verbeteren van grensoverschrijdende samenwerking (GROS). Daaruit zijn succesvolle samenwerkingsvormen gekomen, zoals de EUregio’s en de Benelux. Meer informatie over Wat is GROS?, samenwerkingverbanden in het kader van GROS en over EU-regio’s leest u in de bijbehorende webdossiers.

Grenzen en verschillen

Door cultuurverschillen en de verschillen in regelgeving is de grens nog steeds duidelijk aanwezig. Burgers kunnen hier ook dagelijks mee geconfronteerd worden. Dit zorgt dan voor problemen op onder andere het gebied van wonen, werken, onderwijs en zorg. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat lidstaten Europese richtlijnen verschillend interpreteren, of omdat bij nieuwe Europese wetgeving de concrete impact ervan op specifiek de grensregio’s niet altijd wordt voorzien. Ook in het Signaleringsloket bij Europa decentraal komen signalen binnen over knellende Europese regels bij grensoverschrijdende samenwerking door decentrale overheden.

Financiële aspecten

Grensoverschrijdende samenwerking kent ook financiële aspecten, en dan met name in de vorm van het benutten van Europese subsidies voor het stimuleren van grensoverschrijdende projecten. Meer informatie hierover en over het gebruik van het instrument van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (E(G)TS) vindt u onder het webdossier Regionaal beleid en structuurfondsen, Europese territoriale samenwerking en EFRO.

Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking

In 2008 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) op verzoek van de toenmalig minister van BZK het advies ‘Besturen over Grenzen’ uitgebracht en bekeken hoe het GROS dossier steviger verankerd kon worden. Omdat uit het advies voortkwam dat voor het oplossen van bepaalde knelpunten bij GROS het Rijk een grote rol kan spelen, werd onder meer voorgesteld om een Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking in te richten en om een zogenaamde grensmakelaar aan te stellen. De toenmalige knelpunten zijn later omgezet in actiepunten en de grensmakelaar is vervangen door een Speciaal Vertegenwoordiger voor de Buurlanden (SVB). Meer hierover leest u in het webdossier Actiepunten.
De Taskforce had het doel om binnen een jaar de grootste knelpunten in de grensregio’s op te lossen. De grensregio’s, de buurlanden en de vakministeries hebben vervolgens de handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken. Ook na 2008 zijn er blijvend diverse actiepunten en beleidsvoorstellen ter stimulering van grensoverschrijdende samenwerking en ter oplossing van knelpunten geformuleerd. Meer informatie over de wijze waarop het GROS dossier is georganiseerd en welke actiepunten nog steeds worden ondernomen vindt u onder het webdossier Organisatie GROS.

Actualiteiten GROS in Nieuwsbrief GROS

Vanaf september 2013 verstuurt de afdeling Europa en Binnenlands Bestuur van het ministerie van BZK maandelijks een digitale nieuwsbrief over grensoverschrijdende samenwerking. U kunt zich hier kosteloos abonneren. Voor meer informatie kunt u contact op nemen via postbus.gros@minbzk.nl. Onder het dossier Organisatie GROS, tabblad nieuws vindt u een overzicht van de meest recente en eerder uitgebrachte nieuwsbriefnummers.

 

Grensoverschrijdende samenwerking

Publicaties

Grensoverschrijdende samenwerking

Beleid

Grensoverschrijdende samenwerking

Wet- en regelgeving