Grensoverschrijdende samenwerking

Nederland beschikt over een groot grensgebied, zeven van de twaalf provincies grenzen aan het buitenland. Al meer dan 50 jaar wordt gewerkt aan het verbeteren van de grensoverschrijdende samenwerking (GROS). Daaruit zijn succesvolle samenwerkingsvormen gekomen, zoals de EUregio’s en de Benelux.

Grenzen

Door cultuurverschillen en de verschillen in regelgeving is de grens nog steeds duidelijk aanwezig. Burgers worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Dit zorgt voor problemen op onder andere het gebied van wonen, werken, onderwijs en zorg. Dat komt bijvoorbeeld doordat lidstaten de richtlijnen verschillend interpreteren, of omdat bij nieuwe wetgeving de impact op de grensregio’s niet altijd wordt meegenomen.

Financiële aspecten

Grensoverschrijdende samenwerking kent ook financiële aspecten, in de vorm van het benutten van Europese subsidies voor stimulerende grensoverschrijdende projecten. Meer informatie daarover vindt u onder Regionaal beleid en structuurfondsen.

Adviezen Rob

In 2008 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) op verzoek van de minister van BZK het advies ‘Besturen over Grenzen’ uitgebracht. Omdat voor het oplossen van bepaalde knelpunten het Rijk een grote rol kan spelen, werd voorgesteld om een Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking in te richten en een grensmakelaar aan te stellen.

Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking

De Taskforce had het doel om binnen een jaar de grootste knelpunten in de grensregio’s op te lossen. De grensregio’s, de buurlanden en de vakministeries hebben de handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken.

Knelpunten wegnemen

De volgende knelpunten wilde de Taskforce wegnemen:

- Burgers die in Nederland wonen, in België of Duitsland werken en daardoor tegen allerlei bureaucratische belemmeringen lopen;
- De erkenning van middelbare schooldiploma’s, waardoor scholieren eenvoudiger over de grens kunnen gaan studeren;
- Grensoverschrijdend openbaar vervoer, zowel de trein als de bus;
- Grensoverschrijdend ambulancevervoer bij spoedeisende gevallen;
- Samenwerking tussen ziekenhuizen.

Eind 2010 is op verzoek van het ministerie van BZK het advies van de Raad voor het Openbaar bestuur Grensoverschrijdende samenwerking: terugblik en aanbevelingen uitgebracht. Hierin beveelt de ROB aan de functie van grensmakelaar te handhaven en de Taskforce voort te zetten, maar anders in te richten. Per 1 juli 2011 is de functie van grensmakelaar opgeheven. Vanaf dit moment spelen de Commissarissen van de Koningin een centrale rol.

Betrokkenen

Voor de ministeries van BZ en BZK zal ambtelijk de directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van BZK het aanspreekpunt zijn inzake GROS-problematiek. Deze speciale vertegenwoordiger, mr. M.W.J. Lak, is per 1 juli 2011 aangesteld en richt zich voornamelijk op de externe GROS contacten met de buurlanden.

Werkcontacten

Het ministerie van BZK en het GROS-secretariaat onderhouden de werkcontacten met de buurlanden op het terrein van de grensoverschrijdende samenwerking. Het overleg met de buurlanden zal worden voortgezet zowel op het niveau van de decentrale overheden als van de centrale autoriteiten.

Inhoudelijk ligt hier ook een rol voor de diplomatieke posten in Nederland, België en Duitsland. Zowel de vertegenwoordigingen van de buurlanden in Den Haag, als de Nederlandse Consulaten-generaal in Düsseldorf en Antwerpen en de ambassades in Brussel en Berlijn hebben goede antennes om die samenwerking op een verantwoorde wijze in te vullen.

Nieuwsbrief GROS

Vanaf september 2013 verstuurt de afdeling Europa en Binnenlands Bestuur van het ministerie van BZKmaandelijks een digitale nieuwsbrief over grensoverschrijdende samenwerking. U kunt zich hier kosteloos abonneren. Voor meer informatie kunt u contact op nemen via postbus.gros@minbzk.nl. Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente nummers.

Nieuwsbrief Grensoverschrijdende samenwerking februari 2014
Nieuwsbrief Grensoverschrijdende samenwerking maart 2014
Nieuwsbrief Grensoverschrijdende samenwerking april 2014
Nieuwsbrief Grensoverschrijdende samenwerking mei 2014
Nieuwsbrief Grensoverschrijdende samenwerking juni 2014
Nieuwsbrief Grensoverschrijdende samenwerking juli 2014
Nieuwsbrief Grensoverschrijdende samenwerking september 2014
Nieuwsbrief Grensoverschrijdende samenwerking oktober 2014

 

Grensoverschrijdende samenwerking

Publicaties


Grensoverschrijdende samenwerking

Beleid


Grensoverschrijdende samenwerking

Wet- en regelgeving