AGVV vervangt de ODR

Decentrale overheden die staatssteun willen verlenen ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) dienen hiervoor per 1 januari 2015 gebruik te maken van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De Omnibus Decentraal Regeling (ODR) wordt vanaf die datum niet meer toegepast op staatssteun voor O&O&I. Hieronder leest u meer over deze verandering.

Achtergrond ODR

De ODR is een regeling die in 2007 door Nederland ter goedkeuring bij de Europese Commissie (de Commissie) is aangemeld. De Commissie heeft de ODR destijds op basis van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor O&O&I goedgekeurd. In 2012 heeft de Europese Commissie de verlenging van de looptijd van de ODR tot en met 31 december 2017 goedgekeurd.

Nieuwe O&O&I kaderregeling en nieuwe AGVV

De Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor O&O&I op grond waarvan de Commissie de ODR heeft goedgekeurd, is per 1 juli 2014 vervangen door een nieuwe kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (nieuwe kaderregeling O&O&I).

Op basis van overweging 127 van deze nieuwe kaderregeling O&O&I, dienden lidstaten, waar nodig, hun bestaande O&O&I-regelingen te wijzigen om deze uiterlijk 1 januari 2015 met de nieuwe kaderregeling O&O&I in overeenstemming te brengen.

ODR in relatie tot de nieuwe kaderregeling O&O&I

Onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige ODR niet volledig in overeenstemming is met de nieuwe kaderregeling O&O&I. De ODR bevat acht modules, waarvan er drie (modules 2, 3 en 4) niet voldoen aan de hoogste toepasselijke steunintensiteit die of het hoogste toepasselijke steunbedrag dat momenteel op grond van de kaderregeling O&O&I is toegestaan. Voor deze modules en de ODR steunmaatregelen die op basis van deze modules gemeld zijn en die langer doorlopen dan 31 december 2014, is een aanpassing mogelijk noodzakelijk.

Toepassing AGVV in plaats van de ODR

Op 1 juli 2014 is de nieuwe AGVV in werking getreden. De mogelijkheden om steun te verlenen op basis van de AGVV komen in grote lijnen overeen met de mogelijkheden tot steunverlening die in de ODR zijn beschreven. Daarom is besloten de ODR niet aan te passen. Decentrale overheden die vanaf 1 januari 2015 steun willen verlenen voor O&O&I dienen hiervoor gebruik te maken van de AGVV. De AGVV vervangt vanaf 1 januari 2015 dus de ODR. Decentrale regelingen die vóór 1 januari 2015 onder module 2, 3, of 4 van de  ODR zijn gebracht moeten mogelijk wel worden aangepast als ze doorlopen in 2015.

In de praktijk

Wilt u als decentrale overheid staatssteun verlenen voor O&O&I op basis van de AGVV? Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij het doen van een zogeheten kennisgeving.

Gemeenten en provincies die een kennisgeving onder de AGVV willen doen, kunnen contact opnemen met Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl of via 070 – 338 1090.

 

 

 

 

.

Stel uw vraag

Meer informatie: