Omnibus decentraal regeling

De Omnibus Decentraal Regeling (ODR) biedt een algemeen kader waarbinnen decentrale overheden subsidies kunnen verlenen voor projecten op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I). Dergelijke steun is vrijgesteld van voorafgaande goedkeuring van de Europese Commissie, mits decentrale overheden voldoen aan alle criteria, definities en procedures die vastgesteld zijn in de ODR.

Aan de linkerzijde van deze pagina kunt u meer informatie vinden over de praktische toepassing van de ODR.

Juridische achtergrond

De ODR is van toepassing op alle maatregelen van decentrale overheden voor O&O&I die staatssteun in de zin van artikel 107 lid 1 VWEU bevatten.

Verenigbare steun

De ODR is gebaseerd op de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Hierin is bepaald dat staatssteun voor O&O&I op basis van artikel 107 lid 3 onder c van VWEU met de interne markt verenigbaar kan zijn. Voorwaarde hiervoor is wel dat de steun resulteert in een toename van O&O&I-activiteiten zonder dat de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt, daardoor zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad.

Juridisch raamwerk

Door Nederland is de ODR ter beoordeling bij de Commissie aangemeld. De Commissie heeft deze vervolgens op basis van de Communautaire kaderregeling inzake O&O&I met de interne markt verenigbaar verklaard. Zie hiervoor de beschikkingen N 726a/2007 en N 726b/2007. In 2012 heeft de Europese Commissie de looptijd van de ODR verlengd tot en met 31 december 2017. Met deze goedkeuring uit Brussel is het niet nodig voor steunverlenende provincies en gemeenten om hun eigen O&O&I ontwerpmaatregelen en regelingen te notificeren bij de Commissie en op goedkeuring te wachten. De ODR fungeert dus als juridisch raamwerk boven dergelijke maatregelen en regelingen die de staatssteunaspecten afdekt.

Publicatieverplichting

De implementatie van de ODR krijgt praktisch en juridisch vorm door de publicatie op de website van Europa decentraal onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK, het IPO en de VNG. Alle OO&I maatregelen (regelingen of individuele steun) die onder de ODR vallen, moeten ook gepubliceerd en gearchiveerd worden op de website van Europa decentraal. Welke gegevens dient u hiervoor te verstrekken? Zie de pagina Procedures.

Aanmelden

U kunt uw regeling/project hier aanmelden.

 

.

Stel uw vraag

Meer informatie: