Staatssteun

De EU wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de interne markt. Controle op overheid- of staatssteun aan ondernemingen is dan ook één van de belangrijkste onderdelen van het Europese mededingingsbeleid.

Decentrale overheden die ondernemingen willen steunen, moeten goed kijken naar de regels voor staatssteun. NB: de Europese Commissie herziet op dit moment diverse staatssteuninstrumenten. In de staatssteunagenda zijn de lopende en afgesloten herzieningen op het gebied van staatssteun voor u op een rij gezet.

Staatssteunverbod

Concurrentievervalsende maatregelen van overheden aan ondernemingen zijn niet toegestaan. Staatssteun is in principe verboden (art. 107 lid 1 VWEU), omdat deze vaak de concurrentie vervalst. De staatssteunregels vloeien voort uit art. 107, 108 en 109  VWEU. Deze bepalingen moeten altijd in acht genomen worden.

Uitzonderingen

Toch kent het staatssteunverbod vele uitzonderingen. Als een decentrale overheid bepaalde beleidsprioriteiten wil steunen, is het vaker toegestaan dan verboden. De uitzonderingen zijn uitgewerkt in het VWEU, in vrijstellingsverordeningen, kaderregelingen, richtsnoeren en mededelingen. De belangrijksten zijn de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), MKB Landbouw Vrijstellingsverordening, de de-minimisvrijstelling, de Kaderregeling voor Onderzoek, ontwikkeling & innovatie en Richtlijnen voor garanties en leningen.

Beleidsterreinen

Veelvoorkomende beleidsterreinen waar decentrale overheden met staatssteun te maken krijgen zijn:

– Gebiedsontwikkeling;
– Werkgelegenheid;
– Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (O&O&I);
– Milieu en duurzaamheid;
– Vervoer;
– Landbouw;
– Cultuur.

Decentrale overheden

Decentrale overheden vallen direct onder de staatssteunregels. Zij zijn verantwoordelijk voor de naleving en een correcte toepassing ervan. De Europese Commissie controleert en keurt al dan niet deze staatssteun goed. Voorgenomen staatssteunmaatregelen moeten bij de Commissie worden gemeld, of er moet een kennisgeving van gedaan worden.

Risico’s

Worden staatssteunregels niet nageleefd, dan kan dit leiden tot een onderzoek van de Commissie. Als hieruit blijkt dat er inderdaad wordt afgeweken van de regels dan kunnen rechtszaken, nietigverklaringen, terugvorderingen en/of boetes het gevolg zijn.

Staatssteun

Nieuws

Staatssteun

Praktijkvragen