Grensoverschrijdende samenwerking

Nederland beschikt over een groot grensgebied: zeven van de twaalf provincies grenzen aan het buitenland. Al meer dan 50 jaar wordt er gewerkt aan het verbeteren van de grensoverschrijdende samenwerking (GROS). Daaruit zijn succesvolle samenwerkingsvormen gekomen, zoals de EUregio’s en de Benelux. Meer informatie over Wat is GROS?, samenwerkingverbanden in het kader van GROS en over EU-regio’s leest u in de bijbehorende webdossiers.

Grenzen en verschillen

Door taal- en cultuurverschillen en de verschillen in wet- en regelgeving is de grens nog steeds duidelijk aanwezig. Burgers kunnen hier ook dagelijks mee geconfronteerd worden. Dit zorgt dan voor problemen op onder andere het gebied van wonen, werken, onderwijs en zorg. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat lidstaten Europese richtlijnen verschillend interpreteren, of omdat bij nieuwe Europese wetgeving de concrete impact ervan op specifiek de grensregio’s niet altijd wordt voorzien. Ook in het Signaleringsloket bij Europa decentraal komen signalen van decentrale overheden binnen over knellende Europese regels bij grensoverschrijdende samenwerking.

Financiële aspecten

Grensoverschrijdende samenwerking kent ook financiële aspecten, en dan met name in de vorm van het benutten van Europese subsidies voor het stimuleren van grensoverschrijdende projecten. Meer informatie hierover en over het gebruik van het instrument van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (E(G)TS) vindt u onder het webdossier Regionaal beleid en structuurfondsen, Europese territoriale samenwerking en EFRO.

Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking

In 2008 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) op verzoek van de toenmalig minister van BZK het advies ‘Besturen over Grenzen’ uitgebracht en bekeken hoe het GROS dossier steviger verankerd kon worden. Omdat uit het advies voortkwam dat voor het oplossen van bepaalde knelpunten bij GROS het Rijk een grote rol kan spelen, werd onder meer voorgesteld om een Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking in te richten. De Taskforce had het doel om binnen een jaar de grootste knelpunten in de grensregio’s op te lossen. De grensregio’s, de buurlanden en de vakministeries hebben vervolgens de handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken. De toenmalige knelpunten zijn later omgezet in actiepunten. Ook na 2008 zijn er blijvend diverse actiepunten en beleidsvoorstellen ter stimulering van grensoverschrijdende samenwerking en ter oplossing van knelpunten geformuleerd. Meer hierover leest u in het webdossier Actiepunten. Meer informatie over de wijze waarop het GROS dossier is georganiseerd en welke actiepunten nog steeds worden ondernomen, vindt u onder het webdossier Organisatie GROS.

Actualiteiten in Nieuwsbrief GROS

De afdeling Europa en Binnenlands Bestuur van het ministerie van BZK verstuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief over grensoverschrijdende samenwerking. U kunt zich hier kosteloos abonneren. Voor meer informatie kunt u contact op nemen via postbus.gros@minbzk.nl. Onder het dossier Organisatie GROS, tabblad nieuws vindt u een overzicht van de meest recente en eerder uitgebrachte nieuwsbriefnummers.

 

Wet- en regelgeving

Nieuws