Milieu en klimaat

Op bijna alle subterreinen van milieu heeft Europa beleid en regelgeving opgesteld. De belangrijkste onderwerpen voor decentrale overheden zijn:

– Het tegengaan van klimaatverandering en biodiversiteitverlies (onder andere via emissiebeperking en -handel);
– Duurzame ontwikkeling;
– Milieugezondheid.

Onder dit onderwerp bespreken we het EU milieu- en klimaatbeleid aan de hand van de bevoegdheden van de EU en haar vier belangrijkste strategische milieuprogramma’s.

Bevoegdheid EU

Op basis van art. 190, 191 en 192 VWEU kan de EU op alle terreinen optreden waar milieubeschadiging voorkomt. Hierdoor is de Europese milieuregelgeving inmiddels omvangrijk en ingrijpend. De bevoegdheid van de EU wordt begrensd door het subsidiariteitsbeginsel en het vereiste van unanieme steun van de lidstaten voor gemeenschappelijke actie op sommige beleidsterreinen.

De EU2020 strategie

De EU2020 strategie (het tienjarenplan van de Europese Commissie voor economische groei in de EU) is gericht op duurzame ontwikkeling van werkgelegenheid, economie en het milieu. Wat betreft milieu zijn de volgende 20/20/20-doelstellingen vastgesteld:

– De uitstoot van broeikasgassen moet 20% lager zijn ten opzichte van 1990;
– De energie-efficiëntie moet 20% hoger zijn;
– 20% van de energie moet duurzaam worden opgewekt.

Deze doelen zijn vertaald in doelen per lidstaat, om zo in hun verschillende capaciteiten de doelen te halen.

Milieu Actie Programma

Elke tien jaar worden de globale milieudoelen van de EU uitgewerkt in Milieu Actie Programma’s (MAP’s). MAP6 liep van 2002 tot medio 2012. Op dit moment werkt de Europese Commissie aan MAP7. Op 1 juni 2012 was de openbare consultatie van de Commissie hierover afgelopen. MAP’s worden bijvoorbeeld verder uitgewerkt door:

– Het aannemen van nieuwe richtlijnen;
– Het beter handhaven van bestaande regelgeving;
– Het uitvoeren van onderzoek;
– Het organiseren van betere afstemming tussen (decentrale) overheden.

Werkprogramma Europese Commissie

De prioriteiten van de Commissie voor 2013 staan in dit werkprogramma. Een van de kerndoelstellingen is om het afval- en luchtkwaliteitsbeleid te herzien. In de bijbehorende roadmap worden beleidsdoelstellingen concreter geformuleerd. Hierin worden bestaande initiatieven (herziening van beleid luchtverontreiniging en duurzame gebouwen) en nieuwe initiatieven (onder punt 36) genoemd. Ook worden het herzien van de lucht- en afvalbeleidsdoelen en mogelijk nieuwe regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit genoemd.

GLB

Het Europees milieubeleid heeft invloed op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en ruimtelijke ordening. Het GLB is in 1958 opgezet om Europese voedseltekorten op te lossen. Dit werkte zo goed dat het uiteindelijk leidde tot voedseloverschotten. De Commissie presenteerde in 2011 voorstellen om het GLB te herzien. De Commissie verwacht dat ze eind 2013 worden aangenomen.

Natuurbehoud en verbetering landschap

Natuurbehoud en verbetering van het landschap staan centraal in het GLB. Decentrale overheden zijn dan ook op vele manieren betrokken bij landbouw- en plattelandsontwikkeling. Provincies zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de implementatie van het natuur-, landschap- en biodiversiteitsbeleid. Tegelijkertijd moeten zij de regionale economie stimuleren. Sinds 2008 werken de provincies samen aan biodiversiteitprojecten waarin economische aspecten volop aanwezig zijn.

Milieu en klimaat

Nieuws

Milieu en klimaat

Praktijkvragen

Milieu en klimaat

Praktijk