Regionaal beleid en structuurfondsen

Binnen Europa bestaan soms grote economische, sociale en territoriale verschillen tussen de verschillende regio’s. Het regionaal beleid van de Europese Commissie heeft het doel om deze verschillen te verkleinen. De Europese Unie ondersteunt dit regionaal beleid onder meer door het beschikbaar stellen van Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Decentrale overheden kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op deze middelen.

Regionaal beleid

De Europese lidstaten en hun bijbehorende regio’s staan vandaag de dag voor kenmerkende uitdagingen zoals werkloosheid, beperkt concurrentievermogen en klimaatverandering. De Commissie wil structurele hervormingen in gang brengen door investeringen in de regio’s te stimuleren. De achterliggende gedachte is dat de hele Europese Unie profijt van deze investeringen zal hebben. Het regionaal beleid moet onder meer de verschillen in ontwikkelingsniveaus tussen de verschillende regio’s verkleinen. Het regionaal beleid betreft een reeks aan beleidsterreinen: van visserij tot informatiebeleid, van klimaatverandering tot werkgelegenheid. In het subdossier regionaal beleid worden die diverse beleidsterreinen belicht vanuit de Europees regionaal beleidsmatige invalshoek.

Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Door middel van de ESIF – voorheen: structuurfondsen – ondersteunt de Europese Commissie het regionaal beleid in de verschillende lidstaten. In het subdossier structuur- en investeringsfondsen staan de voorwaarden en doeleinden van de verschillende, voor decentrale overheden relevante Europese fondsen in een notendop beschreven.

VNG Directie Europa

Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Directie Europa.

 

Meer informatie:

Nieuws

Voorzitterschap Nederland
Programma Nederlands voorzitterschap gepresenteerd

Het nationaal programma van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de EU is gepubliceerd. Hierin worden de prioriteiten voor het komende half jaar uiteengezet. Tijdens vergaderingen in verschillende commissies van het Europees Parlement zijn onderdelen van dit programma gepresenteerd door de ministers en staatssecretarissen die over deze verschillende beleidsterreinen gaan.
Lees het volledige bericht

EU-subsidie voor Nederlandse infrastructuurprojecten

Diverse Nederlandse infrastructuurprojecten krijgen de komende jaren subsidie van de Europese Commissie. Onder andere een nieuwe zeesluis in IJmuiden en twee studies naar een verbetering voor de spoorverbinding Groningen – Bremen en Limburg met de buurlanden zijn geselecteerd voor  medefinanciering.
Lees het volledige bericht

Wint uw gemeente de Europese prijs voor meest toegankelijke stad?

Hoe zit het met de toegankelijkheid van uw stad? Zijn er bijvoorbeeld goede voorzieningen en oplossingen in de openbare ruimte voor ouderen en gehandicapten? Bij een positief antwoord op dergelijke vragen kan uw stad wellicht meedingen naar de titel ‘Meest toegankelijke stad van Europa.’ Steden in de EU met meer dan 50.000 inwoners worden uitgenodigd om zich vóór 10 september 2015 kandidaat te stellen voor de Acces City Award.
Lees het volledige bericht

Brainstormen over de toekomst van het cohesiebeleid

Tijdens de kick-off meeting op 27 mei 2015 in het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel (HNP) stond één vraag centraal: wat is de toekomst van het cohesiebeleid? Daar begon meteen de discussie. “Gebruik maken van het woord cohesiebeleid is een soort onbeholpenheid, we hebben een nieuwe naam nodig” zei HNP-voorzitter en Commissaris van de Koning Wim van de Donk. 
Lees het volledige bericht

GROW your REGIOn: Clusters als DNA van slimme specialisatie

Regionale beleidsmakers en vertegenwoordigers van de Europese instellingen, bedrijven en clusters hebben op 27 en 28 april tijdens de GROW your REGIOn conferentie in Brussel gebrainstormd over oplossingen die moeten leiden tot meer economische groei. Regio’s moeten laten zien dat hun slimme specialisatie strategieën bijdragen aan economische ontwikkeling.
Lees het volledige bericht

Eerste EFSI projecten zijn goedgekeurd

De eerste vier EFSI projecten zijn goedgekeurd door de Europese Investeringsbank (EIB)  en het Europese Investeringsfonds. Met het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) wil de EIB risicovollere investeringen in de commerciële en publieke sector aanmoedigen. De bekendmaking van de EIB is opvallend, aangezien EFSI nog niet is goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.
Lees het volledige bericht

De concurrentiepositie van Nederlandse steden: een publicatie van Platform31

Op 31 maart 2015 heeft Platform31 een publicatie uitgebracht over de concurrentiepositie van Nederlandse steden. In deze publicatie wordt gekeken naar de concurrentiepositie van Nederlandse steden ten opzichte van andere Europese steden. De bevindingen bieden handvaten voor steden en stedelijke regio’s om de Nederlandse polycentrische structuur te benutten.
Lees het volledige bericht

Praktijk

Focus MKB Europaproof

Netwerkorganisatie als aanbestedende dienst?
Een MKB-er vraagt subsidie uit EFRO aan. Het bedrijf is een netwerkorganisatie, dat als doel heeft innovatie en werkgelegenheid in de regio te versterken. Via betrokkenheid van een bedrijfsonderdeel bij inmiddels diverse publieke stakeholders en partnerschappen is inmiddels ruim driekwart van de aandelen van dit onderdeel dat zich met innovatie en versterking werkgelegenheid in de regio bezig houdt ook in eigendom van publieke entiteiten. Met de Europese subsidie wil dit bedrijfsonderdeel nu in samenwerking met de publieke partners een innovatief bedrijvencentrum laten bouwen. Het heeft een geschikte projectontwikkelaar betrokken, die ruime ervaring heeft met de bouw van innovatieve centra. Moet de bouw van het bedrijvencentrum worden aanbesteed? Valt het bedrijfsonderdeel onder de definitie van ‘aanbestedende dienst’ of niet?

Antwoord:
‘Aanbestedende diensten’ zijn de staat, territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door één of meer van deze lichamen/publiekrechtelijke instellingen (art. 1 lid 9 richtlijn 2004/18). Decentrale overheden vallen sowieso onder de ‘territoriale lichamen’. Ook samenwerkingsverbanden waarin zij participeren en aan decentrale overheden gelieerde instellingen kunnen worden aangemerkt als aanbestedende dienst. De definitie van ‘publiekrechtelijke instelling’ (art. 1 lid 9 richtlijn 2004/18) speelt hierbij vaak een rol. Zie voor uitgebreide informatie ons dossier over overheidsopdrachten en publiekrechtelijke instelling. Steeds vaker is bij publieke of publiek-private samenwerkingen de vraag of er sprake is van een overheidsopdracht van een publieke entiteit. De publieke invloed die bijvoorbeeld in financiering, toezicht, aandelenkapitaal of concrete invulling van de opdrachteisen kan worden uitgevoerd speelt een rol bij de beoordeling of er sprake zal zijn van een overheidsopdracht. In deze casus zal zowel beoordeeld dienen te worden of de opdracht voor de bouw van het centrum een ‘overheidsopdracht voor een werk’ (let ook op de werkendefinitie van ‘het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk’) kan zijn, of de opdrachtgevende instantie kwalificeert als aanbestedende dienst of publiekrechtelijke instelling, alsmede hoe publieke invloed op het bedrijf of de financiering en uitvoering van het project wordt uitgeoefend.

Praktijkvragen

Kunnen Europese subsidies gecombineerd worden?
Bij de financiering van grootschalige projecten komt het voor dat de diverse werkzaamheden kunnen bijdragen aan verschillende thematische doelstellingen van verschillende Europese subsidiefondsen. Onze gemeente wil diverse verschillende Europese subsidieaanvragen vanuit verschillende Europese subsidieregelingen combineren. Mag dit? Bestaat er een soort samenloopregeling in Europese subsidieregelingen voor wanneer meerdere Europese fondsen financiering van projecten mogelijk maken vanuit verschillende subsidiedoelstellingen?

Bekijk het antwoord

Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van een Europese subsidie?
Mijn waterschap heeft een Europese subsidie binnengekregen voor de verdere uitvoering van een project. Nu las ik net op jullie website over het project Europese subsidies Europaproof en het feit dat bij het spenderen van Europese subsidiegelden altijd rekening moet worden gehouden met onder meer de Europese aanbestedingsregels. Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van de Europese subsidie, en kunt U misschien ook wat meer toelichten in hoeverre precies?

Bekijk het antwoord

Welke bewaarverplichtingen stelt Europa voor projecten in de programmaperiode 2014-2020?
Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van projecten waarvoor financiële steun uit  het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) aangevraagd zal worden (periode 2014-2020). Een van die voorbereidingen betreft de inrichting van onze administratieve organisatie. Daarbij vragen wij ons het volgende af: stellen de Europese Structuurfondsenverordeningen eisen aan bewaartermijnen en de beschikbaarheid van facturen en betaalbewijzen? En zo ja: welke?

Bekijk het antwoord

Geeft het werkprogramma 2014 van de Commissie meer duidelijkheid over de nieuwe structuurfondsen?
Ja, het werkprogramma 2014 biedt nadere informatie over de structuurfondsen. Het Werkprogramma 2013 noemde al een aantal niet wetgevende initiatieven op het gebied van (structuur)fondsen. Deze waren nog niet allemaal dermate concreet dat ze duidelijkheid brachten over de concrete invulling van de fondsen in de nieuwe periode.

Bekijk het antwoord

Wat houdt het Actieplan Verbetering Toezicht Structuurfondsen in?
In 2008 hoorde ik over een actieplan dat de Europese Commissie wilde vaststellen op het gebied van het toezicht op de uitvoering van de structuurfondsen. Is dit actieplan toen verschenen en wat houdt het in? Waren er consequenties voor Nederlandse decentrale overheden? Wat is er daarna nog aan relevante informatie verschenen over het toezicht op structuurfondsen?

Bekijk het antwoord

Kunnen BTW-uitgaven gedeclareerd worden onder Structuurfondsen?
In het kader van de uitvoering van projecten die onder de Structuurfondsen vallen, is er in onze gemeente onduidelijkheid ontstaan over de compensatie van BTW-uitgaven. Wat is de huidige stand van zaken? Kunnen BTW-uitgaven gedeclareerd worden onder Structuurfondsen?

Bekijk het antwoord

Hoe kan onze decentrale overheid de economische versterking in de regio stimuleren?
In het kader van de Lissabonstrategie wordt gestreefd naar economische versterking van regio’s in Europa. Hoe kan de provincie bijdragen aan het versterken van het concurrentievermogen op regionaal en lokaal niveau? Wat zijn voorbeelden van terreinen waarop geïnvesteerd kan worden? Welke programma’s en middelen zijn hiervoor beschikbaar?

Bekijk het antwoord