Regionaal beleid en structuurfondsen

Binnen Europa bestaan soms grote economische, sociale en territoriale verschillen tussen de verschillende regio’s. Het regionaal beleid van de Europese Commissie heeft het doel om deze verschillen te verkleinen. De Europese Unie ondersteunt dit regionaal beleid onder meer door het beschikbaar stellen van Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Decentrale overheden kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op deze middelen.

Regionaal beleid

De Europese lidstaten en hun bijbehorende regio’s staan vandaag de dag voor kenmerkende uitdagingen zoals werkloosheid, beperkt concurrentievermogen en klimaatverandering. De Commissie wil structurele hervormingen in gang brengen door investeringen in de regio’s te stimuleren. De achterliggende gedachte is dat de hele Europese Unie profijt van deze investeringen zal hebben. Het regionaal beleid moet onder meer de verschillen in ontwikkelingsniveaus tussen de verschillende regio’s verkleinen. Het regionaal beleid betreft een reeks aan beleidsterreinen: van visserij tot informatiebeleid, van klimaatverandering tot werkgelegenheid. In het subdossier regionaal beleid worden die diverse beleidsterreinen belicht vanuit de Europees regionaal beleidsmatige invalshoek.

Europese Structuur- en Investeringsfondsen

Door middel van de ESIF – voorheen: structuurfondsen – ondersteunt de Europese Commissie het regionaal beleid in de verschillende lidstaten. In het subdossier structuur- en investeringsfondsen staan de voorwaarden en doeleinden van de verschillende, voor decentrale overheden relevante Europese fondsen in een notendop beschreven.

VNG Directie Europa

Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over beschikbaarheid van Europese subsidies voor decentrale overheden kunt u terecht bij VNG Directie Europa.

 

Meer informatie:

Nieuws

Eurocommissaris vindt Biobased cluster Zuidwest Nederland voorbeeld voor Europa

Eurocommissaris Geoghegan-Quinn voor onderzoek en innovatie, noemde het biobased cluster in Zuidwest Nederland naast Nordrhein-Westfalen als voorbeeld voor Europa. Dit als een onderdeel van haar openingsspeech tijdens een conferentie over bio-economie op 14 januari. De Commissaris onderstreept daarmee de bevindingen van Rapporteur Rogier van der Sande “Regio’s moeten de leiding nemen en zijn cruciaal voor uitvoering van de bio-economie” aldus de Eurocommissaris.

Lees het volledige bericht

Bijeenkomst Europese fondsen 2014-2020

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert op 28 mei een bijeenkomst over de nieuwe Europese fondsen periode 2014-2020. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht (vergaderlocatie het Vechthuis) en duurt van 09:30 uur tot 17:00 uur.

Lees het volledige bericht

Nationale conferentie Slimme Specialisatie

De onderhandelingen over de Europese Structuur- en Investeringsfondsen en de fondsen voor Onderzoek en Innovatie zijn op dit moment in volle gang. De Nederlandse regio´s zijn bezig met het schrijven van een Slimme Specialisatie Strategie, een voorwaarde om in aanmerking te komen voor Europese gelden. Maar het is meer dan een voorwaarde. Deze strategieën dragen bij aan een slimmer en duurzamer Europa waar meer mensen aan het werk zijn.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s adviseert Parlement en Raad over herziening EGTS

Het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft tijdens een bijeenkomst in Porto op 19 april in kaart gebracht hoe een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) kan bijdragen aan regionale ontwikkeling. De hieruit voortgekomen aanbevelingen zijn aan het Europees Parlement en de Europese Raad voorgelegd. Decentrale overheden kunnen grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden aangaan en middels een EGTS de uitvoering daarvan vereenvoudigen.

Lees het volledige bericht

Asscher wil onterechte bijstand aan EU-burgers beperken

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat gemeenten niet langer bijstand hoeven te verstrekken aan EU-burgers indien de rechtmatigheid van hun verblijf wordt betwist. De minister wil een wettelijke grondslag creëren om te voorkomen dat EU-burgers ten onrechte bijstand ontvangen. Dit zei hij tijdens een overleg met de Tweede Kamer op donderdag 25 april.

Lees het volledige bericht

Demografie Forum 2013

Onder de titel ‘Investing in Europe’s demographic future’ organiseerde het Directoraat Generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de Europese Commissie op 6 en 7 mei 2013 het 4e Demografie Forum in Brussel.
Lees het volledige bericht

Iers voorzitterschap wil snelle onderhandelingen cohesiebeleid

De Ierse minister van Overheidsuitgaven en Hervorming, Brendan Howlin, zei op maandag 13 mei dat de inzet van het Ierse voorzitterschap van de EU op een akkoord met het Europees Parlement over het Cohesiefonds voor de volgende Europese structuurfondsen en Investment Funds focus vraagt.

Lees het volledige bericht

Nieuwe staatssteunrichtsnoeren bevordering regionale ontwikkeling

De Europese Commissie presenteert op 19 juni 2013 nieuwe staatssteunrichtsnoeren. Het doel hiervan is het bevorderen van de regionale ontwikkeling in achterstandsgebieden. Op dit moment is nog niet duidelijk of decentrale overheden in Nederland ook gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die de richtsnoeren bieden. Dit hangt af van de eventuele verlenging/aanpassing van de regionale steunkaart.

Lees het volledige bericht

Aandacht voor MKB in Europees Parlement

Op dinsdag 25 juni organiseerden de Vice-president van het Europees Parlement Othmar Karas samen met de Vice-president van de Europese Commissie Antonio Tajani een conferentie over het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) onder de werktitel “Europe works for SMEs”.

Lees het volledige bericht

Praktijk

Focus MKB Europaproof

Netwerkorganisatie als aanbestedende dienst?
Een MKB-er vraagt subsidie uit EFRO aan. Het bedrijf is een netwerkorganisatie, dat als doel heeft innovatie en werkgelegenheid in de regio te versterken. Via betrokkenheid van een bedrijfsonderdeel bij inmiddels diverse publieke stakeholders en partnerschappen is inmiddels ruim driekwart van de aandelen van dit onderdeel dat zich met innovatie en versterking werkgelegenheid in de regio bezig houdt ook in eigendom van publieke entiteiten. Met de Europese subsidie wil dit bedrijfsonderdeel nu in samenwerking met de publieke partners een innovatief bedrijvencentrum laten bouwen. Het heeft een geschikte projectontwikkelaar betrokken, die ruime ervaring heeft met de bouw van innovatieve centra. Moet de bouw van het bedrijvencentrum worden aanbesteed? Valt het bedrijfsonderdeel onder de definitie van ‘aanbestedende dienst’ of niet?

Antwoord:
‘Aanbestedende diensten’ zijn de staat, territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door één of meer van deze lichamen/publiekrechtelijke instellingen (art. 1 lid 9 richtlijn 2004/18). Decentrale overheden vallen sowieso onder de ‘territoriale lichamen’. Ook samenwerkingsverbanden waarin zij participeren en aan decentrale overheden gelieerde instellingen kunnen worden aangemerkt als aanbestedende dienst. De definitie van ‘publiekrechtelijke instelling’ (art. 1 lid 9 richtlijn 2004/18) speelt hierbij vaak een rol. Zie voor uitgebreide informatie ons dossier over overheidsopdrachten en publiekrechtelijke instelling. Steeds vaker is bij publieke of publiek-private samenwerkingen de vraag of er sprake is van een overheidsopdracht van een publieke entiteit. De publieke invloed die bijvoorbeeld in financiering, toezicht, aandelenkapitaal of concrete invulling van de opdrachteisen kan worden uitgevoerd speelt een rol bij de beoordeling of er sprake zal zijn van een overheidsopdracht. In deze casus zal zowel beoordeeld dienen te worden of de opdracht voor de bouw van het centrum een ‘overheidsopdracht voor een werk’ (let ook op de werkendefinitie van ‘het laten uitvoeren met welke middelen dan ook van een werk’) kan zijn, of de opdrachtgevende instantie kwalificeert als aanbestedende dienst of publiekrechtelijke instelling, alsmede hoe publieke invloed op het bedrijf of de financiering en uitvoering van het project wordt uitgeoefend.

Praktijkvragen

Geeft het werkprogramma 2014 van de Commissie meer duidelijkheid over de nieuwe structuurfondsen?
Ja, het werkprogramma 2014 biedt nadere informatie over de structuurfondsen. Het Werkprogramma 2013 noemde al een aantal niet wetgevende initiatieven op het gebied van (structuur)fondsen. Deze waren nog niet allemaal dermate concreet dat ze duidelijkheid brachten over de concrete invulling van de fondsen in de nieuwe periode.

Bekijk het antwoord

Hoe kan onze decentrale overheid de economische versterking in de regio stimuleren?
In het kader van de Lissabonstrategie wordt gestreefd naar economische versterking van regio’s in Europa. Hoe kan de provincie bijdragen aan het versterken van het concurrentievermogen op regionaal en lokaal niveau? Wat zijn voorbeelden van terreinen waarop geïnvesteerd kan worden? Welke programma’s en middelen zijn hiervoor beschikbaar?

Bekijk het antwoord

Kunnen BTW-uitgaven gedeclareerd worden onder Structuurfondsen?
In het kader van de uitvoering van projecten die onder de Structuurfondsen vallen, is er in onze gemeente onduidelijkheid ontstaan over de compensatie van BTW-uitgaven. Wat is de huidige stand van zaken? Kunnen BTW-uitgaven gedeclareerd worden onder Structuurfondsen?

Bekijk het antwoord

Kunnen Europese subsidies gecombineerd worden?
Bij de financiering van grootschalige projecten komt het voor dat de diverse werkzaamheden kunnen bijdragen aan verschillende thematische doelstellingen van verschillende Europese subsidiefondsen. Onze gemeente wil diverse verschillende Europese subsidieaanvragen vanuit verschillende Europese subsidieregelingen combineren. Mag dit? Bestaat er een soort samenloopregeling in Europese subsidieregelingen voor wanneer meerdere Europese fondsen financiering van projecten mogelijk maken vanuit verschillende subsidiedoelstellingen?

Bekijk het antwoord

Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van een Europese subsidie?
Mijn waterschap heeft een Europese subsidie binnengekregen voor de verdere uitvoering van een project. Nu las ik net op jullie website over het project Europese subsidies Europaproof en het feit dat bij het spenderen van Europese subsidiegelden altijd rekening moet worden gehouden met onder meer de Europese aanbestedingsregels. Moet mijn waterschap ook uitkijken voor aanbestedingsvalkuilen bij het besteden van de Europese subsidie, en kunt U misschien ook wat meer toelichten in hoeverre precies?

Bekijk het antwoord

Wat houdt het Actieplan Verbetering Toezicht Structuurfondsen in?
In 2008 hoorde ik over een actieplan dat de Europese Commissie wilde vaststellen op het gebied van het toezicht op de uitvoering van de structuurfondsen. Is dit actieplan toen verschenen en wat houdt het in? Waren er consequenties voor Nederlandse decentrale overheden? Wat is er daarna nog aan relevante informatie verschenen over het toezicht op structuurfondsen?

Bekijk het antwoord