Energie en klimaat

Voor decentrale overheden gelden vanuit Europa regels voor energie-efficiëntie. Decentrale overheden krijgen hier voornamelijk mee te maken bij de aanschaf van producten en diensten. Ook moeten decentrale overheden zich houden aan…

Meer over dit onderwerp
Koolwaterstoffen

Het Europees Parlement vindt dat iedere EU-lidstaat zelf de keuze moet kunnen maken om wel of geen onconventionele koolwaterstoffen / schaliegas te gebruiken. Daar moeten wel strikte regels voor komen….

Meer over dit onderwerp
Transport

Transport kan het milieu aantasten door het uitstoten van brandstoffen. De Commissie heeft onder andere vervoer 2050 gelanceerd in 2011. Dit project moet mobiliteit vergroten en emissies terugdringen. In 2050…

Meer over dit onderwerp
Afval

De EU heeft met de Kaderrichtlijn Afvalstoffen wetgeving ontwikkeld ter voorkoming van negatieve effecten op milieu en volksgezondheid door verontreinigingen van afvalstoffen. In de loop der jaren is de nadruk…

Meer over dit onderwerp
Lucht

Decentrale overheden kunnen op verschillende terreinen te maken krijgen met Europese regels op het gebied van lucht. Zo worden eisen gesteld aan luchtkwaliteit en aan de uitstoot en opslag van…

Meer over dit onderwerp
Ruimte

Stedelijke gebieden zijn erg belangrijk voor Europa. Zij vormen een bron van kennis, werkgelegenheid, innovatie en cultuur. Desalniettemin bestaat het gevaar dat stedelijke gebieden te ver uitgroeien waardoor de fysieke…

Meer over dit onderwerp